Op zoek naar meer verduidelijking van een begrip dat je in het onderwijs tegengekomen bent? Kijk in deze lijst en de kans is groot dat je vindt! 

2

21st century skills

3

360-graden feedback

A

Activerend onderwijs

ADD - ADHD-I

ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Agressie

Ambulante begeleiding

Angststoornissen

Asperger

ASS - Autisme Spectrum Stoornis

Assessment

Attitude

Authentiek leiderschap

Autisme

Autonome motivatie

Autonomie

AVI-niveaus

B

Basisontwikkeling

Begrijpend lezen

Bekwaamheidsdossier

Beoordelingsgesprek

Betrokkenheid

Bewegend leren

Brein / hersenen

Burgerschap

Burn-out

C

CITO

CITO-score

Coaching

Cognitieve belasting

Cognitieve ontwikkeling

Collegiale Consultatie (intervisie)

Combinatieklas

Communicatie met ouders

Concentratie

Concentratieproblemen

Concentratiestoornissen

Contactpersoon

Convergente differentiatie

Convergente differentiatie

Cyberpesten

D

Depressie

Didactiek

Didactische werkvormen

Dienend leiderschap

Differentiatie

Directe instructie

Directe instructie

Divergente differentiatie

Doorstroommogelijkheden

Doubleren

Droedelen

DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)

Dyscalculie

Dyslexie

Dyslexieonderzoek

Dyslexieprotocol

Dyslexieverklaring

E

Effectieve instructie

Eigenaarschap

Emotionele intelligentie

Executieve functies

Extrinsieke motivatie

F

Faalangst

Feedback

Fixed Mindset

Fonetisch bewustzijn

Formatief toetsen

Functioneringsgesprek

G

Gameverslaving

Gecontroleerde motivatie

Gedragsproblemen

Gedragsstoornissen

Geen-bodem-syndroom

Geletterdheid

Genderstereotypering

Gesprekkencyclus

Gezag

Goed bestuur

Groepsdoorbrekend werken

Groepsdynamica

Groepsvorming

Growth Mindset

H

Handelingsgericht werken

Hechtingsstoornissen

Hersenen

Hoogbegaafdheid

Hoogsensitiviteit

HRM in het onderwijs

Hyperfocus

I

Identiteit

Inclusief onderwijs (ION)

Informeel leren

Instructietafel

Integraal personeelsbeleid (IPB)

Intern begeleider

J

Jonge Kind

K

Klachtencommissie

Klasinrichting

Klassenmanagement

Kleuter

Kleutertoetsen

Kwaliteitscoördinator

L

LA/LB-schaal

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs

Leefwereld

Leerkrachtvaardigheden

Leerlingbegeleiding

Leerlingenzorg

Leeromgeving

Leerprestaties

Leerproces

Leerrendement

Leerstijl

Leerstofaanbod

Leiderschapsstijl

Lerarentekort

Leren lezen

Lesdoelen

LIST Lezen

Lumpsum

M

MCDD

Mediation

Mediawijsheid

Metacognitie

Mindfulness

Mindmap

Mindset

Motivatie

Motorische ontwikkeling

N

Normering

O

ODD

Onderpresteren

Onderwijs Arbodienst

Onderwijsadministratie - Leerling- en Personeelsadministratie

Onderwijsbegroting-Schoolbegroting

Onderwijsleerproces

Onderwijstoezicht

Onderwijsverzekeringen-Risicoafdekking

Ontwikkelingsgebieden

Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO)

Ontwikkelingsstoornissen

Ontwikkelingsvoorsprong

Ouderavond

Ouderbetrokkenheid

Ouderparticipatie

Oudertevredenheidspeiling

P

Parentificatie

Passend Onderwijs

Pedagogisch klimaat

Percentielscores

Persoonlijk Meesterschap

Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Persoonlijke Effectiviteit

Persoonlijke Ontwikkeling

Pesten

Pestprotocol

Plusklas

Portfolio

Positieve Psychologie

Positive Behavior Support (PBS)

Potentieelgericht Onderwijs

Probleemoplossend Vermogen

Professionele Leergemeenschap

Protocol ERWD

Psycho-educatie

Psychosociale Ontwikkeling

Puberbrein

Puberteit

R

Raad van Toezicht

Reflecteren

Rekenen

Rekentoets

Resultaatgericht Onderwijs

Roos van Leary

Rouwverwerking

S

Schoolbegeleidingsdienst

Schoolbestuur

Schoolklimaat

Schoolleider

Schoolontwikkeling

Schoolplan

Schoolrijpheid

Schrijfontwikkeling

Schrijfontwikkeling

Signaleren

Situationeel Leiderschap

Smarti

Sociaal Constructivisme

Sociaal-emotionele Ontwikkeling

Sociale Vaardigheden

Sociogram

Spelling

Spelontwikkeling

Spelvormen

Summatief toetsen

T

Taakgericht Werken

Taalontwikkeling

Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Talentontwikkeling

Teaching to the Test

Teamleren

Technisch Lezen

Toetsen

Toetskalender

Transparante Organisatie

Trauma

Tussendoelen

Tweetalig Onderwijs (TTO)

V

Veiligheid

Verantwoordelijkheid

Verbetering Basisvaardigheden 2024

Verrijking

Vertrouwenspersoon

Verzuim

Voorlezen

Vreedzame School

W

WEC (Wet op de Expertisecentra)

Welbevinden

Werkdruk

Wet BIO

Wet op het Primair Onderwijs (WPO)

Woordenschat

WSNS

Z

Zelfbeeld

Zelfhulp

Zelfregulatie

Zelfvertrouwen

Zone van Naaste Ontwikkeling

Zorgplicht

Zorgstructuur