Cito score overzicht leerling verschillende vakkenDe Cito-score, verdeeld in vijf niveaus (I-V of A-E), meet hoe een leerling scoort op vakken zoals rekenen, taal, begrijpend lezen, en wereldoriëntatie. Deze score helpt bij het vormen van een schooladvies voor het vervolgonderwijs. De Centrale Eindtoets speelt een cruciale rol in het beoordelen of het schooladvies aansluit bij de capaciteiten van de leerling. Vanaf schooljaar 2023-2024 wordt de nieuwe doorstroomtoets ingevoerd, met scores tussen 150 en 200 punten, die het mogelijk maken een gedetailleerder advies te geven over de toekomstige onderwijsrichting van de leerling. De precieze gemiddelde score van deze nieuwe toets is nog onbekend, aangezien de eerste toets in 2024 wordt afgenomen. De Cito-scores en de uitkomsten van de doorstroomtoets bieden belangrijke informatie voor het bepalen van het meest passende onderwijsniveau voor elke leerling.